top of page

GROUP

ECOSOPHIA - Dojima River Biennale 2011

July 23 - Aug. 21, 2011
Dojima River Forum, Osaka, Japan

Satoru Aoyama, Naho Ishii, Noriko Ambe, Yoshihide Asako, Kei Haraguchi, Martin Creed, Ryuji Fujimura, MIkihiko Kyobashi, Kosuke Ikeda, Anish Kapoor, Kenshu Shintsubo, Kengo Kuma, Keigo Miki, Mariko Mori, Yuko Nagayama, Daisuke Ohba, Ryuichi Sakamoto, Keiichiro Shibuya, Hiroshi Sugimoto, teamLab, Teruhiro Yanagihara

Directed by Takayo Iida

bottom of page